• English

Tin thị trường

NHNN tổ chức hội nghị trực tuyến về đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động NH

Ngày 31/5/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong tình hình hiện nay. Hội nghị do Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, hôm nay NHNN tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong tình hình hiện nay. Đây là Hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của ngành Ngân hàng về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng với thành phần là các đơn vị thuộc NHNN, các NHTM nhà nước, các tổ chức tín dụng (TCTD) và Giám đốc chi nhánh loại 1 của NHTM và được truyền trực tuyến đến 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Phó Thống đốc cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và phát triển kinh tế thị trường ngày càng mạnh mẽ. Hệ thống ngân hàng cũng có bước phát triển cả về quy mô tài sản, vốn, mạng lưới. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, ngành Ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động cạnh tranh, kinh doanh ngày càng chịu nhiều áp lực, rủi ro. Tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, tội phạm gia tăng. Đặc biệt, sự phát triển của khoa học công nghệ, một mặt giúp các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích cho khách hàng, nhưng mặt khác, các ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh công nghệ, bảo mật thông tin… Thực tế trên đặt ra những khó khăn, thách thức rất lớn đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng trong tình hình hiện nay.

“Nhận thức được những vấn đề trên, từ nhiều năm nay, Ban Lãnh đạo NHNN rất quan tâm chỉ đạo các đơn vị trong Ngành triển khai khá đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Các cơ chế chính sách, quy định về bảo mật thông tin, an ninh mạng, an toàn kho quỹ, huy động tiền gửi tiết kiệm đã thường xuyên được rà soát, ban hành mới, sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ sở vật chất của NHNN liên tục được đầu tư, nâng cấp hiện đại. Các TCTD cũng đã chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, bảo mật, triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ hiện đại, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, kho quỹ, hệ thống thanh toán, công nghệ thông tin. Ngành Ngân hàng cũng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như: Bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng vẫn còn những khó khăn, tồn tại và đứng trước những thách thức lớn, đòi hỏi ngành Ngân hàng phải đặc biệt quan tâm”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

Hội nghị nhằm tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, yếu kém, thách thức trong công tác bảo đảm an ninh mạng, hoạt động thanh toán, an toàn kho quỹ, huy động tiền gửi tiết kiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hang trong thời gian tới. Với mục tiêu đó, Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ những nội dung chủ yếu sau đây: Một là, công tác đảm bảo an ninh, an toàn kho quỹ của hệ thống ngân hàng và một số biện pháp đảm bảo an toàn tại trụ sở ngân hàng; Hai là, tình hình và các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Ba là, tình hình và các giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ; Bốn là, một số vấn đề an toàn trong quản lý hoạt động tiền gửi tiết kiệm.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo C45, C50 - Bộ Công an đã chia sẻ một số biện pháp đảm bảo an toàn tại trụ sở ngân hàng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú một lần nữa tái khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị được NHNN tổ chức ngày hôm nay, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chung sau:

Thứ nhất, xác định công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng là nhiệm vụ trọng tâm, có tầm quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay;

Thứ hai, coi trọng trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng;

Thứ ba, tăng cường giáo dục cán bộ, nhân viên trong hệ thống ngân hàng nâng cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, các quy định, quy trình nội bộ của đơn vị, nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn ngừa mọi diễn biến phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng đến cán bộ, tài sản và uy tín hoạt động ngân hàng;

Thứ tư, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện kịp thời sai phạm trong các giao dịch hoạt động ngân hàng;

Thứ năm, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định của NHNN cũng như các quy trình, quy định nội bộ của từng TCTD, đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận trong các hoạt động nghiệp vụ; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, điều kiện phương tiện làm việc, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; triển khai áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế trong đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng;

Thứ sáu, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Cũng tại Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong toàn Ngành, cụ thể:

Đối với NHNN Trung ương: (i) Tiếp tục rà soát, cập nhật, ban hành mới hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; quy định về an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet; quy định về an toàn trong giao dịch, vận chuyển tiền mặt, kho quỹ; các quy định về nghiệp vụ trong ngành Ngân hàng; hướng dẫn các TCTD, các tổ chức trung gian thanh toán trong việc triển khai đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống; (ii) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, nghiệp vụ ngân hàng, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an toàn kho quỹ tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các TCTD. Xây dựng bổ sung nội dung chương trình thanh tra định kỳ hàng năm hoặc thanh tra đột xuất; (iii) Thường xuyên liên hệ, trao đổi, phối hợp với cơ quan an ninh để nắm bắt diễn biến tình hình tội phạm liên quan hoạt động ngân hàng, kịp thời phối hợp xử lý kịp thời; (iv) Cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế những tội phạm, nhận diện những tội phạm và cảnh báo cho các đơn vị trong toàn Ngành; (v) Tăng cường công tác truyền thông, xây dựng kế hoạch truyền thông cho toàn Ngành liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: (i) Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của NHNN về công tác an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng; (ii) Tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của các đơn vị trên địa bàn về đảm bảo an toàn kho quỹ; quy định về an toàn, an ninh mạng; quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại từng TCTD trên địa bàn quản lý; (iii) Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác an toàn kho quỹ trên địa bàn, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, thiếu sót liên quan đến công tác an toàn kho quỹ; (iv) Theo dõi chặt chẽ và xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân phát hiện qua kết luận thanh tra, giám sát; Tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn trong việc xử lý những vi phạm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động này. Kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN các vụ việc xảy ra trên địa bàn để có biện pháp xử lý; (v) Phối hợp chặt chẽ với các TCTD trên địa bàn tăng cường tuyên truyền các quy định về bảo đảm an toàn trong giao dịch tiền mặt, gửi và rút tiền tiết kiệm, thanh toán; Chú trọng công tác tuyên truyền về phòng chống tiền giả để người dân hiểu rõ và thực hiện tốt quy định của pháp luật; (vi) Tăng cường các thiết bị kiểm soát an toàn, đảm bảo các hệ thống thiết bị an toàn kho quỹ của NHNN.

Đối với các TCTD: (i) Tại Hội sở chính: Bám sát chỉ đạo, các cơ chế, quy chế, chỉ đạo chung của ngành Ngân hàng, mỗi TCTD cũng cần rà soát các văn bản hiện hành có liên quan để thực hiện thống nhất trong hệ thống, kịp thời điều chỉnh phù hợp các quy định bất cập, sơ hở trái với quy định chung của NHNN và chỉ đạo chung cần được điều chỉnh; Quy định cụ thể trách nhiệm tại từng khâu, từng bộ phận trong hệ thống ngân hàng mình; Thực hiện rà soát toàn bộ kho tiền và các hệ thống thiết bị an toàn cũng như hệ thống cơ sở vật chất chung trong hệ thống ngân hàng mình; Có sự thống nhất trong bố trí quầy giao dịch đảm bảo an toàn trong giao dịch; Tăng cường công tác canh gác bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản tại nơi giao dịch tiền mặt; xây dựng phương án bảo vệ, chống đột nhập, cướp tiền, tài sản dưới mọi hình thức, trong đó thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý rủi ro cho nhân viên; Tiếp tục đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp về tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, các dịch vụ thanh toán trực tuyến; Giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, đạo đức nghề nghiệp, ý thức pháp luật và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định, quy trình của TCTD, pháp luật nhà nước…

(ii) Tại chi nhánh của TCTD: Tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn, an ninh nơi giao dịch; bảo vệ tiền, tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng; Rà soát toàn bộ kho tiền và các hệ thống thiết bị an toàn để có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa đáp ứng yêu cầu hoạt động và đảm bảo an toàn; Tăng cường công tác canh gác bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản tại nơi giao dịch tiền mặt; xây dựng phương án bảo vệ, chống đột nhập, cướp tiền, tài sản dưới mọi hình thức; Nghiêm túc thực hiện quy trình, quy chế nội bộ của các TCTD và bản thân từng chi nhánh; Tăng cường thông tin hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy trình, nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc gửi và rút tiền tiết kiệm, sử dụng thẻ và giao dịch tiền mặt; Tăng cường công tác tuyên truyền giải thích cơ chế, chính sách của Ngành, của TCTD để người dân nắm bắt những kiến thức cần thiết về tài chính - ngân hàng, các quy định của pháp luật trong giao dịch ngân hàng, những thủ đoạn của tội phạm, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa rủi ro, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng…

Nhân dịp này, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã trao tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN cho Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công An vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ và hoạt động ngân hàng.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank