• English

Tin thị trường

NHNN tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ cải cách hành chính

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 2734/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC và chương trình, kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng kế hoạch nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý và các nhiệm vụ trọng tâm của NHNN được Chính phủ giao; tiếp tục cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, chi phí tuân thủ thấp nhất.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện TTHC và kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc đối với TCTD, người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; Tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước theo Quyết định 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo cắt giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ của các TCTD đối với NHNN, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí thực hiện báo cáo; trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015…

Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách tài chính công, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, các văn bản quy phạm pháp luật triển khai theo Đề án xử lý nợ xấu của các TCTD nhằm xây dựng hệ thống pháp lý đồng bộ, thống nhất đầy đủ, minh bạch cho hoạt động của TCTD. Hoàn thành kế hoạch xây dựng chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của NHNN. Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD;

Hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay trong quá trình xây dựng văn bản, đảm bảo các quy định TTHC đơn giản, minh bạch và chi phí tuân thủ thấp nhất;

Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động của các đơn vị để có kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với biên chế tinh gọn và hiệu quả;

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với kế hoạch, quy hoạch nguồn nhân lực của NHNN; chú trọng bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đặc thù của NHNN;

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, quy trình thủ tục trong quản lý chi tiêu, mua sắm, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;

Thực hiện công tác tuyên truyền gắn với nội dung Kế hoạch CCHC của NHNN. Tuyên truyền, thổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, đa dạng các chủ trương, chính sách và các kết quả về công tác CCHC của NHNN. Chủ đề tuyên truyền trọng tâm là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và triển khai Chính phủ điện tử tại NHNN;

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính của NHNN, triển khai có hiệu quả các phần mềm thuộc dự án FSMIMS phục vụ công tác quản trị nhân lực, quản lý và điều hành; thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng văn bản điện tử, sử dụng chữ ký điện tử trong việc gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị thuộc NHNN; xây dựng, tổ chức kế hoạch triển khai giải pháp lưu trữ điện tử, thư viện điện tử của NHNN…

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thời Báo Ngân hàng


Đăng ký nhận tin
KienlongBank