• English

Tin thị trường

NHNN phổ biến, quán triệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 09/5/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phổ biến, quán triệt Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2017 và giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Đào Minh Tú-Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.

Quán triệt nội dung cốt lõi chương trình hành động, tạo sự thống nhất về nhận thức

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh: Việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP đã đặt ra những mục tiêu, yêu cầu cụ thể của công tác THTK, CLP cũng như các nội dung trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu tiết kiệm và các giải pháp để thực hiện. 

NHNN tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành để đánh giá lại công tác THTK, CLP năm 2016 và phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu, những nội dung cốt lõi các Chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

Báo cáo tổng kết công tác THTK, CLP của ngành Ngân hàng năm 2016 cho thấy: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo và điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước trong năm 2016 và Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2016, NHNN đã nghiêm túc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác THTK, CLP trong ngành Ngân hàng và đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP; Xây dựng và ban hành Chương trình hành động về THTK, CLP năm 2016; Những kết quả tiết kiệm đạt được trong các lĩnh vực như: (i) Hoàn thiện cơ chế, định mức, tiêu chuẩn làm cơ sở triển khai THTK, CLP; (ii) Quản lý kinh phí hoạt động thường xuyên của NHNN; (iii) Quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc của hệ thống NHNN; (iv) Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; (v) Tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động; (vi) Quản lý vốn nhà nước tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp có vốn nhà nước trong ngành Ngân hàng; (vii) Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về THTK, CLP.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác THTK, CLP, kết quả triển khai và một số tồn tại, hạn chế trong công tác THTK, CLP năm 2016. NHNN đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về THTK, CLP năm 2017; Ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020; Các văn bản hướng dẫn, quán triệt về THTK, CLP nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc các định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP. Trên cơ sở Chương trình hành động của ngành Ngân hàng và hướng dẫn, chỉ đạo của NHNN, các đơn vị trong Ngành cũng đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động riêng của từng đơn vị. Nhờ đó, việc THTK, CLP trong tổ chức thực hiện của NHNN thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tình hình kết quả công tác THTK, CLP năm 2016 đồng thời đưa ra phương hướng triển khai thời gian tới, các nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác THTK, CLP của đơn vị. Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị, chi nhánh NHNN trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình THTK, CLP, quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ của NHNN, quản lý mua sắm tài sản cố định, quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý sử dụng lao động…

Thống nhất, toàn diện công tác THTK, CLP trong toàn Ngành

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, công tác THTK, CLP của ngành Ngân hàng trong thời gian qua nói chung và trong năm 2016 nói riêng đã được triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, toàn diện theo các chủ trương và quy định của Đảng và Nhà nước và đạt được những kết quả nhất định.

Trước hết, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, NHNN đã kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động của ngành và của từng đơn vị cũng như thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tới từng đơn vị, từng công chức, viên chức, người lao động làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện công tác THTK, CLP trong toàn ngành Ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thống đốc cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại một số đơn vị trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung về THTK, CLP trong năm qua.

Để việc triển khai Chương trình hành động về THTK, CLP năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, Phó Thống đốc yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của năm 2017,xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiêm túc thực hiện việc xây dựng Chương trình hành động và chế độ báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Thực hiện phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân liên quan để triển khai thực hiện, hiệu quả, chất lượng; 

Thực hiện rà soát lại những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo cũng như phát sinh tại đơn vị của năm 2016 và có biện pháp, giải pháp cụ thể khắc phục triệt để trong năm 2017, không để tiếp diễn trong các năm tiếp theo; 

Đẩy nhanh và mạnh hơn nữa công tác hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ về quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý lao động và thời gian lao động để làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các văn bản còn tồn đọng trong năm 2016, cần được khẩn trương xây dựng và ban hành trong năm 2017; 

Triệt để tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tiết kiệm đề ra trong chương trình hành động. Đặc biệt là tiết kiệm trong chi quản lý công vụ nói chung và các khoản chi cụ thể còn cao trong năm 2016 như: Chi công tác phí, Chi đào tạo, huấn luyện, Chi điện thoại, Chi lễ tân khánh tiết, Chi nghiên cứu khoa học và Chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể. Về nguyên tắc, các đơn vị thực hiện triệt để tiết kiệm, hạn chế lãng phí những vẫn phải đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và đột xuất; 

Trong công tác mua sắm tài sản: Phải thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu lập kế hoạch, chỉ đề xuất những tài sản có nhu cầu thực sự, cần thiết, cấp bách phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và có khả năng hoàn thành việc mua sắm trong năm. Các đơn vị có các gói thầu mua sắm tài sản lớn phải chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017, cần rút kinh nghiệm và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành trong năm 2017. Việc tổ chức mua sắm phương tiện đi lại, trang thiết bi làm việc phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, đặc biệt là các quy định của Luật Đấu thầu. Đẩy mạnh việc mua sắm tập trung để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm trong mua sắm tài sản; 

Trong quản lý đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu lập kế hoạch và chủ trương đầu tư, chỉ đề xuất các dự án thực sự cần thiết, cấp bách, trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi. Đẩy mạnh các giải pháp chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư từng dự án. Đối với các dự án còn triển khai chậm tiến độ, nhiều sai sót, chủ đầu tư và ban quản lý thực hiện rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện dự án; 

Trong quản lý vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng, các doanh nghiệp cần bám sát định hướng và giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động Ngân hàng của Chính phủ và NHNN để triển khai có hiệu quả kế hoạch kinh doanh, quản lý rủi ro, quản lý chặt chẽ hoạt động tín dụng và nợ xấu. Triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh… Các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước phải thực hiện đăng ký và tiết giảm 5% chi phí quản lý; 

Các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc xây dựng và triển khai công tác THTK, CLPtại các đơn vị trong ngành Ngân hàng. Thủ trưởng các đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và kiểm tra các đơn vị trực thuộc.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank