• English

Tin thị trường

NHNN ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

Tổ chức phổ biến, quán triệt việc thi hành Luật Đấu giá tài sản; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của NHNN...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản của NHNN.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản mà NHNN được giao, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong ngành Ngân hàng trong việc triển khai thi hành Luật, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

Yêu cầu của Kế hoạch là triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch này đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị triển khai các công việc và quy định thời gian thực hiện đối với các nội dung công việc: Tổ chức phổ biến, quán triệt việc thi hành Luật Đấu giá tài sản; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của NHNN; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đấu giá tài sản; Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bàn quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Đấu giá tài sản; Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật Đấu giá tài sản.

Thống đốc NHNN yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản được phân công tại Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Thống đốc NHNN giao Vụ pháp chế có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo NHNN.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank