• English

Tin thị trường

NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Kế hoạch bao gồm các nội dung chính: Tổ chức phổ biến, quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự: Phổ biến dưới hình thức đăng tải đề cương giới thiệu Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự trên Cổng Thông tin điện tử NHNN; Quán triệt việc thi hành cho toàn thể công chức, viên chức tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của NHNN để đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Bộ luật Hình sự.Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự mà NHNN được giao, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả; Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong ngành Ngân hàng trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

Thống đốc cũng yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Bộ luật Hình sự được phân công tại Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank