• English

Tin thị trường

NHNN ban hành kế hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính năm 2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của NHNN.

Theo kế hoạch, Thống đốc giao các đơn vị liên quan thuộc NHNN thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát thủ tục hành chính 2018 theo các nhóm nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm 11 nhóm nhiệm vụ:

(i) Hoàn thiện thể chế về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; (ii) Tham gia ý kiến đối với quy định thủ tục hành chính trong lập đề nghị và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; (iii) Thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo Thông tư của NHNN; (iv) Công bố, công khai thủ tục hành chính; (v) Rà soát, quy định thủ tục hành chính; (vi) Triển khai Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam; (vii) Hoạt động truyền thông; (viii) Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính; (ix) Công tác kiểm tra, theo dõi triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính; (x) Xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính; (xi) Các hoạt động khác.

Đối với kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, trong năm 2018, NHNN sẽ tiến hành rà soát 10 thủ tục hành chính liên quan đến Quỹ Tín dụng nhân và những thay đổi của tổ chức tín dụng hợp tác xã.

Các kế hoạch cũng quy định rõ đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện và kết quả đối với từng nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

m

Đăng ký nhận tin
KienlongBank