• English

Tin thị trường

NHNN ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển DN công nghệ số

Ngày 15/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 711/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi, hoàn thiện khuôn khổ chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển đa dạn các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số.

Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau: (i) Xây dựng chính sách, giải pháp tạo thuận lợi cho các TCTD thực hiện chuyển đổi số và phát triển hoạt động ngân hàng số; (ii) Xây dựng khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số trong ngành Ngân hàng; (iii) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số, phát triển công nghệ số trong các TCTD; (iv) Triển khai các giải pháp hỗ trợ như: Xây dựng, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số trong ngành Ngân hàng; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 của NHNN và đẩy mạnh sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam trong hoạt động của cơ quan; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng giải pháp công nghệ số cho lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

Thống đốc cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN và Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu trên; định kỳ hàng tháng báo cáo Thống đốc NHNN kết quả thực hiện.

Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN (qua Vụ Thanh toán) để tống hợp, xử lý. Đồng thời, giao Vụ Thanh toán đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động và định kỳ hàng năm báo cáo Thống đốc NHNN kết quả thực hiện.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank