• English

Tin thị trường

Nhiều đổi mới trong cải cách tài chính công ngành Nông nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT đã chú trọng công tác cải cách tài chính công như đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện tự chủ tài chính một số đơn vị.

Theo ông Ngô Hồng Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT đã chú trọng công tác cải cách tài chính công.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Bộ NN&PTNT đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc bộ quản lý, nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm công bằng và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung các giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, tạo thuận lợi để khuyến khích tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia quá trình xã hội hóa dịch vụ công, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành.

Bên cạnh đó, thực hiện tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt phương án tự chủ tài chính của 11 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc bộ; trong đó, 6 tổ chức là đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc bộ và 64 tổ chức là đơn vị dự toán cấp 3 thuộc bộ. Cụ thể có 1 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (Phân viện Thú y miền Trung trực thuộc Viện Thú y), 2 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương trực thuộc Viện Chăn nuôi) và 67 đơn vị tự bảo đảm 1 phần chi thường xuyên.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT thực hiện tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Tính đến ngày 30/4/2019, số lượng các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác được giao tự chủ tài chính là 25 đơn vị, trong đó có 2  đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên; 18 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 5 đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách tài chính công, ông Ngô Hồng Giang cho biết, thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 08/NQ-CP; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc Bộ NN&PTNT quản lý.

Bộ cũng sẽ chuyển một số dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm như: Cấp nước sạch nông thôn; quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ,...

Song song đó, thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ có đủ điều kiện sang công ty cổ phần (trừ các bệnh viện, trường học), nhất là đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện quy hoạch, định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương; thực hiện trình tự, thủ tục sắp xếp một số đầu mối trực thuộc bộ và trực thuộc các đơn vị trực thuộc bộ.

Cải cách tài chính công là cải cách việc thu - chi ngân sách nhà nước; doanh nghiệp nhà nước; tín dụng nhà nước; tài chính các cơ quan hành chính nhà nước; tài chính các đơn vị sự nghiệp nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank