• English

Tin thị trường

Người dân được tra cứu thông tin của mình trong Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua dịch vụ nhắn tin hoặc gửi văn bản

Ngày 29/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.

Để hỗ trợ các địa phương phòng chống Covid-19, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW từ 50% trở lên thì chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện.

ho-tro-kinh-phi-cho-cac-dia-phuong-trong-phong-chong-covid-19

Với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW dưới 50% thì được NSTW hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại thì được NSTW hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, các địa phương được sử dụng tối đa 50% nguồn dự toán dự phòng ngân sách địa phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định này và số thực chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ phòng chống dịch do UBND cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo (có xác nhận của Kho bạc nhà nước), xem xét hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho từng địa phương, đồng thời định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Trong trường hợp dịch bệnh xẩy ra ở phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện phòng chống dịch, khi đó Bộ Tài chính sẽ căn cứ đề nghị của UBND cấp tỉnh để thực hiện bổ sung một phần kinh phí cho địa phương theo mức tối đa 70% mức ngân sách trung ương hỗ trợ.

Sau khi địa phương có báo cáo kết quả thực hiện chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, trường hợp thiếu kinh phí sẽ được Bộ Tài chính bổ sung thêm hoặc thu hồi kinh phí nếu thực hiện dư.

Chính phủ khuyến khích UBND các tỉnh, thành phố chủ động bố chí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện cách ly y tế và các chế độ phòng, chống dịch theo quy định (phần ngân sách địa phương đảm bảo) và sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank