• English

Nghị quyết V/v thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nghị quyết V/v thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Xem tại đây.