• English

Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp và nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường Ngân hàng TMCP Kiên Long

Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường KienlongBank; Nội dung và Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường. Xem tại đây.