• English

Nghị quyết thông qua việc chấp thuận Hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết giữa Kienlongbank với Doanh nghiệp có Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank sở hữu cổ phần và nắm giữ chức vụ tại Doanh nghiệp đó

Nghị quyết thông qua việc chấp thuận Hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết giữa Kienlongbank với Doanh nghiệp có Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank sở hữu cổ phần và nắm giữ chức vụ tại Doanh nghiệp đó. Xem tại đây.