• English

Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 về việc thông qua Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (sửa đổi, bổ sung) Ngân hàng TMCP Kiên Long

Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 về việc thông qua Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (sửa đổi, bổ sung) Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.