• English

Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên BKS Ngân hàng TMCP Kiên Long của ông Nguyễn Thanh Minh

Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên BKS Ngân hàng TMCP Kiên Long của ông Nguyễn Thanh Minh. Xem tại đây.