• English

Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng giữa KienlongBank và Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh tại KienlongBank – Chi nhánh Sài Gòn

Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng giữa KienlongBank và Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh tại KienlongBank – Chi nhánh Sài Gòn. Xem tại đây.