• English

Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 về việc Hội đồng quản trị thống nhất trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long

Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 về việc Hội đồng quản trị thống nhất trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.