• English

Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 về việc thông qua chủ trương và ký hợp đồng thuê văn phòng giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long

Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 về việc thông qua chủ trương và ký hợp đồng thuê văn phòng giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.