• English

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương và ký Hợp đồng thuê văn phòng giữa KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank.

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương và ký Hợp đồng thuê văn phòng giữa KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank. Xem tại đây.