• English

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị KienlongBank về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị KienlongBank về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu KienlongBank tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây.