• English

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank của ông Lê Trung Việt

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank của ông Lê Trung Việt. Xem tại đây