• English

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận Hợp đồng ủy thác quản lý, khai thác tài sản và môi giới bán tài sản giữa KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản KienlongBank

Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 23/9/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận Hợp đồng ủy thác quản lý, khai thác tài sản và môi giới bán tài sản giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.