• English

Tin thị trường

Ngành Hải quan ban hành kế hoạch CCHC năm 2018

(Chinhphu.vn) - Với quyết tâm đơn giản hóa thủ tục hải quan một cách triệt để, ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Kế hoạch tập trung vào 7 nhiệm vụ: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính.

Trong đó, Tổng cục Hải quan tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực hải quan. Thường xuyên rà soát hệ thống pháp luật của ngành để tham mưu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan. Đồng thời tập trung hoàn thiện các dự thảo văn bản được giao chủ trì soạn thảo...

Việc cải cách thủ tục hành chính phải được thực hiện từ khâu xây dựng chính sách, pháp luật đến khâu tổ chức thực hiện pháp luật hải quan, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo các trang thiết bị hiện đại để thực hiện thủ tục hải quan được nhanh chóng; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức trực tiếp thực hiện thủ tục...

Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời thống kê thủ tục hành chính hải quan chưa được công bố để trình Bộ Tài chính quyết định công bố theo quy định. Sau khi có quyết định thì tiến hành niêm yết công khai trên các trang thông tin điện tử, tại trụ sở, địa điểm giải quyết thủ tục hành chính.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong ngành nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Sắp xếp, kiện toàn các chi cục hải quan và đội (tổ) thuộc chi cục trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố đảm bảo cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, triển khai và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; quản lý vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS và ứng dựng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ.

Đặc biệt, để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan khuyến khích các đơn vị trong ngành nghiên cứu đề xuất, triển khai các sáng kiến về cải cách hành chính.

Đại diện Vụ Pháp chế Tổng cục Hải quan cho biết, ngành Hải quan đang từng bước phấn đấu xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, có cơ chế, chính sách đầy đủ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa đạt chuẩn mực quốc tế, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu tập trung và áp dụng rộng rãi phương thức quản lý rủi ro, đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á; xây dựng lực lượng Hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Phối hợp với các bộ, ngành hoàn tất các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở pháp lý để triển khai 130 thủ tục hành chính đã đăng ký năm 2018; tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không; triển khai mở rộng trên toàn quốc đối với thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi... Chuẩn bị cho việc trao đổi chính thức e-C/O form D với 3 nước ASEAN (Singapore, Indonesia và Malaysia) từ 1/1/2018; tham gia triển khai thí điểm trao đổi tờ khai hải quan ASEAN (ACDD); chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng kết nối và trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật e-SPS (e-Phyto) với các nước ASEAN, trước mắt là với Indonesia.

Tiếp tục phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa; nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành (cơ chế một cửa liên thông) tại các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung đã được thành lập ở các cửa khẩu (Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Quảng Ngãi). Tập trung thực hiện thí điểm kiểm tra chuyên ngành một số mặt hàng tại cơ quan Hải quan.

Triển khai vận hành có hiệu quả Cổng thông tin thương mại quốc gia, đáp ứng cam kết quan trọng trong Hiệp định tạo thuận lợi thương mại với WTO đồng thời đóng vai trò là một công cụ hữu ích để hỗ trợ các cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank