• English

Tin thị trường

Ngân sách thặng dư 10 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 2 ước đạt 79,4 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 185,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 60,28 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% số thu tháng 1; luỹ kế thu 2 tháng đạt 157,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu dầu thô thực hiện tháng 2 ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 41 nghìn tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (19 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 12,2% dự toán năm, tăng 46,6% so cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 2 ước 82,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 175,8 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán năm, tăng 30,3%; chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 19 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2% dự toán năm, tăng 3,3%; chi thường xuyên đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán năm, tăng 6,7% so cùng kỳ năm 2016.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhìn chung các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư XDCB (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ), tiến độ giải ngân đạt thấp do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán; đồng thời, vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chậm triển khai phân bổ dự toán chi đầu tư công năm 2017 (đến nay mới có 32/45 bộ, cơ quan trung ương và 56/63 địa phương triển khai phân bổ vốn đầu tư đến từng dự án).

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm, ngân sách thặng dư khoảng 10 nghìn tỷ đồng.

Về cân đối ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Đến ngày 28/2/2017 đã thực hiện phát hành 26,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của NSNN theo dự toán.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank