• English

Góc báo chí

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1.000 tỷ, bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh là KSBank và dự kiến chia cổ tức năm 2021 là 17%

Ngày 29/4/2021, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Ngân hàng Kiên Long - Mã chứng khoán: KLB) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 288.442.065 cổ phần, tương ứng với 90,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

co-dong-lam-thu-tuc-tham-du-dhdcd-thuong-nien-2021

Cổ đông làm thủ tục tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Kienlongbank năm 2021

Tại Phiên họp, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; phương án tăng vốn điều lệ năm 2021; bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Ngân hàng Kiên Long; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2022; và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

phien-hop-dhdcd-thuong-nien-kienlongbank-2021

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2021

Tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức 13% cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản Ngân hàng Kiên Long đạt 57.282 tỷ đồng (tăng 12,09% so với năm 2019); tổng nguồn vốn huy động đạt 52.071 tỷ đồng (tăng 12,22%); dư nợ cấp tín dụng đạt 34.716 tỷ đồng (tăng 3,69%); lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 158,21 tỷ đồng (tăng 84,14%). Các chỉ số an toàn hoạt động luôn đảm bảo giới hạn và thực hiện theo đúng quy định của NHNN. 

ong-nguyen-hoang-an-truong-ban-kiem-tra-tu-cach-co-dong-kienlongbank

Ông Nguyễn Hoàng An - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Kienlongbank năm 2021

Với kết quả đạt được trong năm 2020, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236.957.960.000 đồng lên 3.652.822.490.000 đồng dưới hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13% (Thực hiện theo phê duyệt của NHNN Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền). Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động và bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của Ngân hàng Kiên Long.

ong-mai-huu-tin-phat-bieu-khai-mac-phien-hop

Ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank phát biểu khai mạc Phiên họp và trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021

Năm 2021, Ngân hàng Kiên Long đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.000 tỷ đồng, chi cổ tức tỷ lệ 17%.

Với những chiến lược và mục tiêu kinh doanh nhằm đẩy mạnh phát triển ngân hàng số theo định hướng của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2021 – 2025, Ngân hàng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro; gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi. ĐHĐCĐ đã thống nhất chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Ngân hàng Kiên Long trong năm 2021, cụ thể: Tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng (tăng 16,62%); tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng (tăng 14,08%); tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng (tăng 28,47%); lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.000 tỷ đồng; mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước là 152 điểm giao dịch (tăng 18 đơn vị), phát triển thêm kênh phân phối để tăng năng lực phục vụ khách hàng và hiệu quả hoạt động. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 17% (Kế hoạch tăng trưởng tín dụng, Kế hoạch phát triển mạng lưới, Kế hoạch chia cổ tức: Thực hiện theo phê duyệt của NHNN Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền). 

Bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Kiên Long cho biết: “Tính đến ngày 31/3/2021, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Kiên Long là 1,19%, giảm 3,22% so với tỷ lệ nợ xấu ngày 31/12/2020. Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng là 509 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lãi phải thu từ hoạt động tín dụng/tổng tài sản là 0,82% và tỷ lệ lãi phải thu từ hoạt động tín dụng/tổng dư nợ là 1,42%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng Kiên Long đạt 702,62 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng cao là do trong quý I năm 2021 Ngân hàng đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản cho vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) theo Phương án cơ cấu lại Ngân hàng Kiên Long gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt”.

ba-tran-tuan-anh-tong-giam-doc-kienlongbank

Bà Trần Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Kienlongbank trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Kienlongbank năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

ong-nguyen-cao-cuong-truong-ban-kiem-soat

Ông Nguyễn Cao Cường - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

ong-pham-tran-duy-huyen-pho-chu-tich-hdqt

Ông Phạm Trần Duy Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT – thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT đến cổ đông

Bổ sung/Thêm tên viết tắt bằng tiếng Anh là KSBank

Với định hướng đưa Ngân hàng Kiên Long ngày càng phát triển lớn mạnh theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa và tiến đến hoàn tất xây dựng ngân hàng số theo định hướng của Ngân hàng, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh và sửa đổi bổ sung điều lệ của Ngân hàng Kiên Long. Theo đó, Ngân hàng sẽ bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh là KSBank. Tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng Kiên Long sau bổ sung gồm: Kienlongbank và/hoặc KSBank. Việc bổ sung tên gọi mới nhằm truyền tải thông điệp rõ ràng về tầm nhìn và sứ mệnh chiến lược giai đoạn mới với những ý nghĩa như sau: Là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất trên nền tảng số, được khách hàng ưu tiên lựa chọn cho mọi nhu cầu tài chính, là định chế tài chính hàng đầu mang khát vọng cho một Việt Nam cường thịnh; là đối tác tài chính tin cậy và thân thiết nhất của khách hàng bằng các giải pháp tư vấn linh hoạt, bằng bản lĩnh đồng hành, năng lực đổi mới và kiến tạo nên những hệ sinh thái kết nối giá trị dựa trên nền tảng số tiên tiến; góp phần đưa hình ảnh Ngân hàng Kiên Long đến gần hơn với khách hàng, đồng thời thể hiện Ngân hàng Kiên Long sẵn sàng thay đổi để phát triển (Thực hiện sau khi được NHNN Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt).

cac-co-dong-thao-luan-va-hoi-dap-lien-quan-den-bao-cao

Các Cổ đông thảo luận và hỏi đáp liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Kienlongbank năm 2021 

co-dong-tien-hanh-bo-phieu-bieu-quyet

Cổ đông tiến hành thực hiện biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng Kiên Long năm 2021

chu-toa-doan-dieu-hanh-phien-hop-dhdcd

Chủ tọa đoàn điều hành tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Kienlongbank năm 2021

ong-le-dinh-khanh-pho-giam-doc-nhnnvn-cn-tinh-kien-giang

Ông Lê Đình Khanh – Phó Giám đốc NHNNVN CN tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Kienlongbank năm 2021

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

Tại phiên họp, các cổ đông đã thống nhất về việc thay đổi nội dung Chương trình, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 liên quan đến việc trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Lê Khắc Gia Bảo.

ong-mai-huu-tin-thay-mat-co-dong-tang-hoa-cam-on-ong-le-khac-gia-bao-thoi-tham-gia-hdqt

Ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank thay mặt Cổ đông tặng hoa và cám ơn Ông Lê Khắc Gia Bảo thôi không tham gia HĐQT

Phân công bà Trần Thị Thu Hằng phụ trách hoạt động của HĐQT từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 25/5/2021 và sẽ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long kể từ ngày 26/5/2021

Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu quản trị Ngân hàng theo định hướng chiến lược trong thời gian tới, ngày 03/5/2021, Ngân hàng Kiên Long đã tổ chức cuộc họp HĐQT. Theo đó, các thành viên HĐQT đã thông qua việc thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Hồng Phương kể từ ngày 03/5/2021, thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của ông Lê Hồng Phương theo nguyện vọng cá nhân và sẽ trình ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất để biểu quyết thông qua; bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

HĐQT thống nhất phân công bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT, giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách hoạt động HĐQT Ngân hàng Kiên Long từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 25/5/2021. HĐQT thống nhất bầu bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022 kể từ ngày 26/5/2021.

ba-tran-thi-thu-hang-pho-chu-tich-hdqt-phu-trach-kienlongbank

Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Ngân hàng Kiên Long

Phiên họp ĐHĐCĐ 2021 của Ngân hàng Kiên Long đã kết thúc thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao từ các cổ đông. Với sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể CBNV, Ban lãnh đạo, cùng sự ủng hộ tin tưởng của Quý cổ đông và khách hàng, Ngân hàng Kiên Long sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để Ngân hàng Kiên Long tiếp tục phát triển an toàn và hiệu quả trong thời gian sắp tới.

Kienlongbank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank