• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước chú trọng cải cách, hoàn thiện thể chế

(TBTCO) - Đến năm 2021, NHNN sẽ giảm 10% biên chế được giao; đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, khuyến khích chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước...
 

Ngày 26/6/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017 do Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú chủ trì.

Tại hội nghị, đại diện NHNN đã trình bày về các kết quả chủ yếu về các lĩnh vực cải cách hành chính đạt được trong năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, đối với lĩnh vực cải cách hoàn thiện thể chế, NHNN xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Các đơn vị chức năng đã tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai tích cực và cơ bản hoàn thành kế hoạch. Chất lượng văn bản được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật ngân hàng, đáp ứng kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động của hệ thống các TCTD. Kết quả cụ thể, năm 2016, NHNN đã ban hành được 45 thông tư, 6 tháng đầu năm 2017 ban hành được 3 thông tư.

Về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), NHNN tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa TTHC thông qua việc rà soát, cắt giảm, bãi bỏ hồ sơ, điều kiện thực hiện và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Theo kết quả rà soát năm 2016, NHNN đã bãi bỏ 6 TTHC, đơn giản hóa 10 thủ tục, đơn giản hóa và cắt giảm 26 thành phần hồ sơ, 50 điều kiện của các TTHC tại 8 thông tư NHNN; đáng chú ý đó là các thủ tục liên quan đến hoạt động thanh toán, đã được đơn giản hóa tạo thuận lợi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng giao dịch; chi phí tuân thủ năm 2016 cắt giảm vượt mục tiêu 10% đề ra.

Về triển khai Danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt, đến nay toàn bộ các đơn vị, Vụ, Cục tại trụ sở chính NHNN (19/19 đơn vị) và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố (63/63 chi nhánh) đã được Thống đốc phê duyệt Đề án danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Thông qua việc triển khai Đề án vị trí việc làm, đã giúp các đơn vị thực hiện tốt, linh hoạt việc phân bổ biên chế; thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, NHNN đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của NHNN giai đoạn 2016-2021. Theo mục tiêu của Đề án, đến năm 2021, NHNN sẽ giảm 10% biên chế được giao; đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, khuyến khích chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước. Hiện NHNN đang triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ thuộc Đề án.

Về cải cách tài chính công, công tác cải cách tài chính công của NHNN đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo tính ổn định, hiệu quả, an toàn về vốn và tài sản, tăng cường đáng kể cơ sở vật chất quan trọng cho Ngành. Trong đó, NHNN đã phân cấp mạnh hơn cho Thủ trưởng đơn vị trong công tác đầu tư, mua sắm tài sản công; giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 6 trên tổng số 7 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc NHNN./.

H.Y/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank