• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước cắt giảm quy định trong hoạt động kinh doanh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

Kế hoạch bao gồm các nội dung chuẩn bị, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; triển khai thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa. Kề hoạch cũng đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Quyết định này, Thống đốc giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 theo các nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Ngân hàng Nhà nước; giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước.

Cùng đó, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân./.

Theo bnews.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank