• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định mới tăng an toàn bảo mật với giao dịch thẻ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, thay thế Thông tư số 19/2016/TT-NHNN và các văn bản bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN. Đây là giải pháp bổ sung về an toàn giao dịch thẻ sau 2 ngày triển khai nhận diện sinh trắc học đối với giao dịch App...

ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-quy-dinh-an-toan-bao-mat

Theo đó, Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng với một số chính sách mới nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Việc ban hành Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng trên cơ sở quy định chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng năm 2016 và Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động thanh toán nói chung và hoạt động thẻ ngân hàng nói riêng; đồng thời đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai. 

Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng thay thế Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 và các văn bản bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN.

Về hiệu lực thi hành, Thông tư số 18/2024/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024.

Đối với một số quy định mới, để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thẻ có thời gian tổ chức triển khai, thực hiện và chỉnh sửa, cập nhật giải pháp công nghệ. Theo đó, tại Thông tư mới đã quy định hiệu lực đối với một số điều khoản như sau:

Thứ nhất, áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 (sau 03 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực) đối với các quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 12 (trừ quy định tại điểm g khoản 1) và khoản 1 Điều 17 (trừ quy định tại điểm q) Thông tư;

Thứ hai, áp dụng kể từ ngày 1 tháng 01 năm 2025 (sau 06 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực) đối với quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 6 Điều 16, điểm q khoản 1 Điều 17 và khoản 5 Điều 19 Thông tư;

Thứ ba, đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt áp dụng muộn hơn 6 tháng so với các tổ chức khác đối với quy định tại khoản 6 Điều 16, điểm q khoản 1 Điều 17 và khoản 5 Điều 19 Thông tư.

Về điều khoản chuyển tiếp, đối với mẫu thẻ vật lý đã in trước ngày 01 tháng 7 năm 2024, tổ chức phát hành thẻ được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Đối với khách hàng có thẻ được phát hành trước ngày 01 tháng 10 năm 2024, tổ chức phát hành thẻ phối hợp với khách hàng thực hiện cập nhật, bổ sung tài liệu, thông tin, dữ liệu của khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 9, Điều 12 Thông tư này, hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng với một số chính sách mới nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như:

(i) Quy định về định danh khách hàng trong đó quy định cụ thể về các giấy tờ tùy thân của khách hàng phải cung cấp; (ii) quy định về việc định danh xác thực khách hàng khi phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử; (iii) quy định về hạn mức giao dịch đối với thẻ trả trước định danh, thẻ tín dụng; quy định về tổng hạn mức rút tiền mặt đối với chủ thẻ tính theo BIN (mã tổ chức phát hành thẻ) của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng trong 1 tháng.

Theo các chuyên gia công nghệ, Thông tư 18/2024/TT-NHNN về giao dịch thẻ được ban hành sau 2 ngày triển khai nhận diện sinh trắc học đối với các nền tảng App cho thấy, cơ quan quản lý bổ sung giải pháp an toàn đối với người dùng trong giao dịch ngân hàng điện tử. 

Theo vneconomy.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank