• English

Tin thị trường

Năm 2018, VAMC cần tập trung mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), chiều ngày 18/1/2018, tại Hà Nội.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực hoạt động xử lý nợ xấu (XLNX) mà VAMC đạt được trong năm vừa qua, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, năm 2017 là năm đầu tiên VAMC thực hiện thành công việc mua nợ theo giá trị thị trường, với tổng doanh số mua nợ đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Đồng thời hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao gồm mua nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt đạt 32.377 tỷ đồng, phối hợp với các TCTD thu hồi được 30.641 tỷ đồng. Một số hoạt động nghiệp vụ khác như thu giữ tài sản bảo đảm, cơ cấu lại nợ, bán đấu giá khoản nợ bước đầu cũng đạt được những kết quả khả quan ban đầu.

Tuy nhiên để thực hiện tốt Nghị quyết số 42 của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-NHNN và thực hiện tốt vai trò là tổ chức đặc biệt trong hoạt động XLNX, năm 2018, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị VAMC tập trung vào một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, phải xây dựng, phê duyệt và triển khai kế hoạch XLNX năm 2018, tập trung mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường; chỉ thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các TCTD bán nợ xấu trong việc thu hồi, xử lý tài sản bảo đảm,… đối với nợ xấu đã mua bằng TPĐB của VAMC theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo hết năm 2018 xử lý được tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua. Hoàn thành mua nợ xấu theo giá trị thị trường tổi thiểu 6.600 tỷ đồng thông qua các giải pháp được phê duyệt tại Đề án cấu lại và nâng cao năng lực hoạt động của VAMC giai đoạn 2017-2020 hướng tới 2022.

Thứ hai, kiện toàn mô hình tổ chức, cơ cấu bộ máy, mạng lưới, rà soát, nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định nội bộ liên quan về mua, bán và XLNX. Tập trung phát triển nguồn nhân lực của VAMC ngay sau khi Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực hoạt động của VAMC giai đoạn 2017-2020 hướng tới 2022 được Thống đốc NHNN phê duyệt.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để triển khai lộ trình tăng vốn cho VAMC theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với XLNX giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 1058 nhằm nâng cao năng lực tài chính cho VAMC để triển khai việc mua nợ xấu theo giá trị thị trường có hiệu quả.

Thứ tư, VAMC cần nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nguồn vốn điều lệ, từng bước góp phần tạo lập và phát triển thị trường mua bán nợ.

Thứ năm, thực hiện tổng kết 5 năm hoạt động của VAMC, đánh giá các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ, tháo gỡ, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến mua, bán nợ và XLNX.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank