• English

Tin thị trường

Năm 2017, thu thuế Bảo vệ môi trường đạt hơn 44,8 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, số thu từ thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) liên tục tăng ổn định qua các năm. Trong khi tổng số thu thuế BVMT năm 2012 là khoảng 11.160 tỷ đồng, năm 2017 là khoảng 44.825 tỷ đồng, đảm bảo các nhiệm vụ chi cho BVMT. 

Bộ Tài chính cho rằng, cùng với các chính sách thu hiện hành liên quan đến BVMT, thuế BVMT góp phần động viên sự đóng góp hợp lý của xã hội vào NSNN để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có chi giải quyết các vấn đề môi trường, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho Nhà nước trong việc quản lý và BVMT.

Cụ thể, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình thu - chi và thực hiện cân đối NSNN giai đoạn 2012-2017, nhiều giải pháp đã được thực hiện nhằm tăng cường huy động cho ngân sách, trong đó có thuế BVMT.

Theo thống kê, tổng số thu thuế BVMT năm 2012 là khoảng 11.160  tỷ đồng, năm 2013 là khoảng 11.512 tỷ đồng, năm 2014 là khoảng 11.970 tỷ đồng, năm 2015 là khoảng 27.020 tỷ đồng, năm 2016 là khoảng 44.323 tỷ đồng và năm 2017 là khoảng 44.825 tỷ đồng.

Số thu từ thuế BVMT chiếm tỷ trọng khoảng 1,36%- 4,27% tổng thu NSNN và chiếm tỷ trọng khoảng 0,34%- 0,98% trên GDP hàng năm.

Trong đó, số thu thuế BVMT đối với nhóm xăng dầu, than đá chiếm chủ yếu (khoảng 99%) tổng số thu thuế BVMT qua các năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu thu NSNN theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng thu nội địa từ 59% (giai đoạn 2006-2010) lên 68% (giai đoạn 2011-2015), đến năm 2015 chiếm 74% tổng thu NSNN theo đúng định hướng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 là tăng dần tỷ trọng nguồn thu trong nước.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, số thu từ thuế BVMT tăng liên tục qua các năm đã góp phần ổn định nguồn thu thuế nội địa trong giai đoạn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do phải cắt giảm mức thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế.

Minh Anh

Đăng ký nhận tin
KienlongBank