• English

Tin thị trường

Miễn thuế TNDN 02 năm đối với hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp cũng như hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế TNDN nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế TNDN trong 02 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với DN nhỏ, siêu nhỏ thành lập mới từ hộ kinh doanh.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV kiến nghị cần có quy định ưu đãi thuế suất và giảm, miễn có thời hạn riêng đối với DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhằm hỗ trợ, phát triển DN nhỏ, siêu nhỏ.

Cụ thể,  thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, đã có quy định rõ về nguyên tắc chung để làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng và áp dụng chính sách ưu đãi về thuế TNDN nhằm hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình DN cũng như hỗ trợ, phát triển DNNVV.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế TNDN trong 02 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với DN nhỏ, siêu nhỏ thành lập mới từ hộ kinh doanh.

Đồng thời, thuế suất 15% áp dụng đối với trường hợp DN siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 03 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.

Thuế suất 17% áp dụng đối với trường hợp DN nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người (trừ trường hợp DN đã được áp dụng thuế suất 15%).

Hồ sơ Dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế TNDN đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ theo Tờ trình số 57/TTr-CST ngày 26/4/2019.

Tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019, Chính phủ đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Dự án Nghị quyết.

Hiện tại, Dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế TNDN đang được triển khai theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank