• English

Tin Kiên Long

LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM TIẾP TỤC ĐƯỢC DUY TRÌ Ở MỨC 7%/NĂM

Ngày 30/6/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Quyết định số 1539/QĐ-NHNN về việc tiếp tục áp dụng mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam là 7% năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2009, thay thế Quyết định số 1250/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam ban hành ngày 22/5/2009.

Cùng ngày, NHNN Việt Nam công bố một số mức lãi suất áp dụng từ ngày 01/7/2009, cụ thể như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 7,0%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 5,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các Ngân hàng là 7,0%/năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Đăng ký nhận tin
KienlongBank