• English

Lãi suất áp dụng

Xem bảng lãi

STT Kỳ hạn gửi (t) Lãi suất áp dụng
1 30 ngày <  t < 60 ngày 01 tháng lãnh lãi cuối kỳ
2 60 ngày < t < 90 ngày 02 tháng lãnh lãi cuối kỳ
3 90 ngày < t < 120 ngày 03 tháng lãnh lãi cuối kỳ
4 120 ngày < t < 150 ngày 04 tháng lãnh lãi cuối kỳ
5 150 ngày < t < 180 ngày 05 tháng lãnh lãi cuối kỳ
6 180 ngày < t < 210 ngày 06 tháng lãnh lãi cuối kỳ
7 210 ngày < t < 240 ngày 07 tháng lãnh lãi cuối kỳ
8 240 ngày < t < 270 ngày 08 tháng lãnh lãi cuối kỳ
9 270 ngày < t < 300 ngày 09 tháng lãnh lãi cuối kỳ
10 300 ngày < t < 330 ngày 10 tháng lãnh lãi cuối kỳ
11 330 ngày < t < 360 ngày 11 tháng lãnh lãi cuối kỳ
12 360 ngày < t < 390 ngày 12 tháng lãnh lãi cuối kỳ
 13 390 ngày < t < 450 ngày 13 tháng lãnh lãi cuối kỳ
 14 450 ngày < t < 510 ngày  15 tháng lãnh lãi cuối kỳ
 15 510 ngày < t < 540 ngày  17 tháng lãnh lãi cuối kỳ
 16 540 ngày < t < 600 ngày  18 tháng lãnh lãi cuối kỳ

Tin xem nhiều