• English

Tin Kiên Long

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

              NGÂN HÀNG TMCP                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     KIÊN LONG                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                        ------------                                                                 --------------------
                  Số: 48/TB-HĐQT                                          Rạch Giá, ngày 02 tháng 02 năm 2010
        V/v Tạm ứng cổ tức năm 2009
 
Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long.
 
-         Căn cứ Nghị quyết số: 644/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 29/12/2009;
 
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2009 như sau:
+ Hình thức thực hiện: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
            + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 7%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 700 đồng);
+ Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 30 phút ngày 03/02/2010. Ngày giao dịch không hưởng quyền từ ngày 04/02/2010;
+ Thời gian tạm ứng cổ tức: Từ ngày 05/02/2010;
+ Địa điểm tạm ứng cổ tức: Tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long.
+ Thủ tục tạm ứng cổ tức:
1. Nhận tiền mặt:
a./ Đối với cá nhân:
- Giấy đề nghị tạm ứng cổ tức (theo mẫu của Kienlongbank)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
            b./ Đối với tổ chức:
- Giấy đề nghị tạm ứng cổ tức (theo mẫu của Kienlongbank)
- Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục lĩnh cổ tức.
2. Nhận chuyển khoản:
- Giấy đề nghị tạm ứng cổ tức (theo mẫu của Kienlongbank)
- Giấy đề nghị chuyển tiền (có thông báo số tài khoản Ngân hàng)
Và chuyển về địa chỉ: Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh). (Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản hoặc ngân hàng thanh toán).
 
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Điện thoại: 08 3933 3393 (678) – 08 3930 9139 ; Fax: 08 3930 9139
                                                                                                                       
                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                                                  (Đã ký)
 
                                                                                                        TRẦN HƯNG THỊNH

Đăng ký nhận tin
Kienlongbank