• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK PHÁT HÀNH 100 TRIỆU CỔ PHIẾU

 Kienlong Bank phát hành 100 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng

Ngày 14/05/2010, UBCK Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 563/UBCK-GCN cho Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank)

Theo đó Kienlong Bank sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Cụ thể Kienlong Bank sẽ phát hành 98 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 21/05/2010. Đồng thời Kienlong Bank phát hành 2 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo danh sách xét duyệt của HĐQT.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank