• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK ĐƯỢC CHẤP THUẬN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

 Ngày 6/9/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 6707/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ năm 2010 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienLongBank).

Theo văn bản số 6707/NHNN-TTGSNH, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận việc KienLongBank tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng) lên 3.000 tỷ đồng (Ba nghìn tỷ đồng) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông KienLongBank thông qua ngày 13/6/2010 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 474/NQ-HĐQT ngày 12/8/2010 về việc bổ sung và hoàn thiện phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010.

Trường hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, KienLongBank phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện.

Ngoài ra, KienLongBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

 
 

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank