• English

Tin thị trường

Không xem xét kinh phí sản xuất của đơn vị sự nghiệp tự chủ

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm kinh phí sự nghiệp đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp, thay thế cho Thông tư 01/2007/TT-BTC. 

Theo đó, dự thảo thông tư quy định, sẽ không xét duyệt, thẩm định đối với nguồn kinh phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Mẫu biểu hướng dẫn tạo thuận lợi cho đơn vị

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, biểu mẫu báo cáo quyết toán được quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Thông tư số 01/2007/TT-BTC quy định các mẫu biểu và phụ lục kèm theo biên bản và thông báo xét duyệt, thẩm định có nội dung các chỉ tiêu không thống nhất với Quyết định 19, nên các đơn vị gặp khó khăn khi lập báo cáo quyết toán năm (Nếu lập theo Quyết định 19 thì không đáp ứng yêu cầu theo quy định của Thông tư 01 và ngược lại).

Để đảm bảo thống nhất trong việc ban hành mẫu biểu báo cáo quyết toán, Bộ Tài chính chỉ đưa các biểu mẫu báo cáo quyết toán vào dự thảo thông tư quy định chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, không quy định trong thông tư xét duyệt, thẩm định quyết toán.

Ngoài ra, để thuận lợi và phù hợp với từng đơn vị, các mẫu biểu đã hướng dẫn cụ thể: Đối với báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (Mẫu số 01/BCQT), đơn vị dự toán báo cáo quyết toán đối với từng nguồn kinh phí thực tế phát sinh tại đơn vị (trường hợp không phát sinh không phải báo cáo).

Đối với kinh phí thực hiện dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đơn vị được giao dự toán để thực hiện lập báo cáo quyết toán (theo mẫu này). Đối với đơn vị không được giao dự toán báo cáo thanh quyết toán theo hợp đồng đặt hàng đã ký với đơn vị đặt hàng; không tổng hợp vào báo cáo quyết toán nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) của đơn vị.

Bên cạnh đó, Thông tư 01 không quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán. Vì vậy, để thuận tiện trong khâu tổ chức thực hiện, dự thảo thông tư quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm.

Bộ Tài chính cũng bổ sung một số quy định cho phù hợp với Điều 66, 67 Luật NSNN. Theo đó, cơ quan xét duyệt quyết toán có quyền: Đề nghị Kiểm toán Nhà nước hoặc thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo quyết toán của các dự án, chương trình mục tiêu có quy mô lớn để có thêm căn cứ cho việc xét duyệt; yêu cầu đơn vị được xét duyệt, thẩm định lập lại báo cáo quyết toán nếu thấy cần thiết.

Không xét duyệt, thẩm định kinh phí sản xuất, kinh doanh

Dự thảo thông tư quy định không xét duyệt, thẩm định đối với nguồn hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. (Đối với nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ vẫn xét duyệt, thẩm định).

Dự thảo quy định, chỉ xét duyệt, thẩm định đối với nguồn hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ vì liên quan đến xác định phần kinh phí NSNN hỗ trợ chi thường xuyên.

Dự thảo này cũng bỏ quy định, cơ quan tài chính có trách nhiệm hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định quyết toán trong thời gian 30 ngày. Theo đó, dự thảo sửa đổi lại thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán như sau:

Bộ Tài chính trong thời gian tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương.

Đối với quyết toán ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính đối với các đơn vị dự toán cấp I và ngân sách cấp dưới ở địa phương./.

Bùi Tư/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank