• English

Hướng dẫn V/v phối hợp thực hiện thủ tục cập nhật cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông của Kienlongbank.

Hướng dẫn số 1526/HD-NHKL ngày 19/9/2018 về việc phối hợp thực hiện thủ tục cập nhật cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông của Kienlongbank. Xem tại đây.