• English

Tin thị trường

Hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo Thông tư, nội dung của hóa đơn điện tử gồm tám đầu mục: Một là, tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn. Hai là, tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán. Ba là, tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế).

Bốn là, tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế suất thuế VAT, tổng số tiền thuế VAT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế VAT, tổng tiền thanh toán đã có thuế VAT. Năm là, chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua. Sáu là, thời điểm lập hóa đơn điện tử. Bảy là, mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định. Tám là, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) và các nội dung khác liên quan (nếu có)...

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau: Có tối thiểu 5 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức. Đã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau. Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị hơn 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ. Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14-11-2019.

Theo nhandan.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank