• English

Tin thị trường

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho tổ chức tài chính vi mô

(TBTCO) - Việc lập báo cáo tài chính đối với các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và luồng tiền của một TCVM, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của TCVM.

Đây là thông tin nổi bật tại dự thảo thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho TCVM đang được Bộ Tài chính xin ý kiến.

Theo đó, dự thảo thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với TCVM được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động. Các đơn vị kế toán có hoạt động tương tự với TCVM được áp dụng  thông tư để hạch toán kế toán sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

Theo hướng dẫn tại dự thảo thông tư, báo cáo tài chính của TCVM là các báo cáo được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính của TCVM sẽ phải cung cấp những thông tin về: Tài sản; nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác; lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

Ngoài những thông tin này, TCVM còn phải cung cấp thông tin có liên quan khác trong bản “Thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên báo cáo tài chính và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính và giải trình thêm về mức độ các loại rủi ro tài chính chủ yếu./.

Đức Minh

Thời báo Tài chính Việt Nam


Đăng ký nhận tin
KienlongBank