• English

Tin thị trường

Hỗ trợ tín dụng đổ vào nông nghiệp, nông thôn

Ngân hàng Nhà nước VN vừa đưa ra dự thảo hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Theo đó, các biện pháp hỗ trợ TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn như tái cấp vốn cho TCTD; áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng VN thấp hơn so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường tương ứng với từng loại tiền gửi.
Đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân từ 40% đến dưới 70%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng một phần năm (1/5) tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường; còn tỷ trọng từ 70% trở lên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng một phần hai mươi (1/20) tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường.
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc được duy trì trong 6 tháng (từ tháng 2 - 7 là giai đoạn 1; từ tháng 8 - 1 năm tiếp theo là giai đoạn 2). 

T.Xuân

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank