• English

Hỗ trợ tài chính theo nhu cầu khách hàng

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức tín dụng thư. Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa và phía đối tác muốn chọn một phương thức thanh toán đảm bảo, Kienlongbank sẽ bảo lãnh phát hành L/C cho Doanh nghiệp và thực hiện thanh toán cho nước ngoài khi nhận bộ chứng từ giao hàng hợp lệ.