• English

Tin thị trường

Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động báo chí và văn học nghệ thuật

(TBTCO) - Nội dung chi và mức chi đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật và báo chí được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC. Mức hỗ trợ thành viên tham gia không phân biệt đối tượng hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách.
  

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 42/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020. Thông tư này áp dụng đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật và báo chí.

Nội dung chi bao gồm: Tổ chức các hội thảo, hội nghị nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tập huấn bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật, trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm báo hiện đại; chi tổ chức trại sáng tác, thâm nhập thực tế nhằm sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật/báo chí hoặc trao đổi, tọa đàm, tiếp nhận thông tin, nâng cao nghiệp vụ.

Nội dung chi và mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC (mức hỗ trợ thành viên tham gia không phân biệt đối tượng hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách).

Trường hợp các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020 thì không được thanh toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Thời gian tổ chức hội thảo không quá 3 ngày, thời gian tổ chức tập huấn không quá 7 ngày và thời gian tổ chức 1 đợt đi thực tế không quá 15 ngày.

Đối với chi tổ chức hội thảo khoa học sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật/báo chí, nội dung và mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp chi mua tư liệu, tài liệu cập nhật thông tin mới phục vụ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật/báo chí, mua vật tư, thuê máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, đợt đi thực tế sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật/báo chí thực hiện theo hợp đồng thực tế và các quy định của Luật Đấu thầu…

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cấp Hội xây dựng mức chi cụ thể tại “Quy chế chi tiêu hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2016-2020”  (Quy chế chi tiêu hỗ trợ) đảm bảo mức chi tối đa không vượt quá các quy định về định mức, chế độ chi tiêu hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư này. Nội dung xây dựng quy chế này theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này.

Cũng theo Thông tư này, không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, tác phẩm báo chí chất lượng cao để thực hiện các công việc ngoài Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 650/QĐ-TTg.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017./.

Mai Đan/ Thời báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank