• English

Tin thị trường

Giảm 10% mức phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đến hết năm 2020

Đó là nội dung được nêu tại Thông tư số 75/2020/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bộ Tài chính điều chỉnh giảm 10% phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguồn: internet

Theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC, kể từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các loại phí trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được điều chỉnh giảm 10% so với quy định hiện hành tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC.

Việc điều chỉnh miễn, giảm phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực thời gian qua đã thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế của Bộ Tài chính trước tác động của dịch bệnh Covid-19.

Kể từ ngày 01/01/2021, việc nộp các loại phí trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục được áp dụng theo quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC.

Thông tư số 75/2020/TT-BTC cũng đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 trong Thông tư số 279/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ. Nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Thông tư số 75/2020/TT-BTC đã bãi bỏ Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; Điều 1 Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành nhiều thông tư điều chỉnh giảm phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực khác. Việc điều chỉnh miễn, giảm phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực thời gian qua đã thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế của Bộ Tài chính; góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank