• English

Tin thị trường

Gần 100 thông tư của Bộ Tài chính hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017. 

Theo đó, có 50 thông tư do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ; 21 thông tư liên tịch hết hiệu lực toàn bộ; 31 thông tư của Bộ Tài chính hết hiệu lực một phần; 3 thông tư liên tịch hết hiệu lực một phần.

Trong số 31 thông tư do Bộ Tài chính ban hành đã hết liệu lực một phần có một số thông tư như: Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh; Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước; Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài...

Một số thông tư của Bộ Tài chính hết hiệu lực toàn bộ như: Thông tư số 48/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư số 335/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; Thông tư số 164/2011/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 05/2014/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/1/2018./.

Minh Anh

Thời báo tài chính Việt Nam


Đăng ký nhận tin
KienlongBank