• English

Tin thị trường

Dự kiến giảm giá nợ xấu không quá 10% giá khởi điểm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu (gọi chung là nợ xấu).

Những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu khi Công ty quản lý tài sản (CTQLTS) tự đấu giá gồm nợ xấu được CTQLTS mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt không thỏa thuận được giá khởi điểm với tổ chức tín dụng (TCTD) hay bên bảo đảm; khoản nợ xấu được CTQLTS mua theo giá thị trường.

CTQLTS lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định và ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thẩm định giá... Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm giá khởi điểm của khoản nợ xấu khi bán đấu giá lần đầu. Trường hợp bán đấu giá không thành công, CTQLTS được quyết định giảm giá khởi điểm của khoản nợ xấu trong trường hợp tiếp tục bán đấu giá, mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần đấu giá không thành trước đó.

T.Xuân

Đăng ký nhận tin
KienlongBank