• English

Tin thị trường

Đồng Tâm Group tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017: năm thứ 4 liên tiếp vượt kế hoạch lợi nhuận

Sáng ngày 04/11/2017, tại trụ sở chính của Công ty (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Đồng Tâm Group đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với  92,3 % Cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  


Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên Đồng Tâm Group năm 2017

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2016, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Đồng Tâm Group tập trung nguồn lực để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và điều hành, thành lập các Ủy ban về nhân sự, đầu tư, mua hàng, giá bán và chính sách kinh doanh để kịp thời định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải cách các thủ tục hành chánh, xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả hơn; Đầu tư mở rộng thêm mạng lưới bán hàng và phân phối; Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất mới, hiện đại, đổi mới công nghệ để tăng năng suất sản xuất, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Đồng Tâm Group năm 2016, doanh thu thuần là 1.804 tỷ đồng đạt 88,0% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 233 tỷ đồng, vượt 11,0% so với kế hoạch. Tổng tài sản đến 31/12/2016  là 3.987 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng với số tiền tăng 691 tỷ đồng.


Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời câu hỏi của Cổ đông

Đây là năm thứ 4 liên tiếp gần đây, Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra, cụ thể là năm 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 125,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch 25,7%; Năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 176,6 tỷ đồng bằng 130,84% kế hoạch, tăng 40,5% so với năm 2013; Năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng, bằng 126,93% kế hoạch và tăng 58,09% so với năm 2014.


Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021

Thương hiệu Đồng Tâm với lịch sử 48 năm hình thành và phát triển, 21 năm liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn. Năm 2016, Công ty đã phát triển mở rộng với hệ thống 30 chi nhánh, showroom, cùng 27 kho hàng, hơn 3000 cửa hàng cộng tác, nhà phân phối trải dài khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Với những nỗ lực hiệu quả năm 2016 và chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty trong những năm qua, những dự án liên doanh liên kết, đầu tư, mở rộng sản xuất phát triển các sản phẩm VLXD mới... sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2017. Hội đồng Quản trị Đồng Tâm Group đã trình và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình với tỉ lệ cổ đông tán thành rất cao như: Tờ trình về việc Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được 99,992% đồng ý; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 được 99,991% đồng ý, Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2017 được 99,991% đồng ý; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 được 99,992% đồng ý; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định tăng giảm ngành nghề kinh doanh được 99,999% đồng ý, và đặc biệt là kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu quan trọng như: doanh thu thuần: 1.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 202 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 15%.

Nguồn: Đồng Tâm Group


Đăng ký nhận tin
KienlongBank