• English

Tin thị trường

Đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân

(TBTCVN) - Ngày 9/10 vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 91 TTHC. 

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Trần Xuân Long - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết, đây là kết quả cụ thể hoá việc triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 896).

Đơn giản hóa 91 thủ tục hành chính

Ông Trần Xuân Long cho biết, mục tiêu của Đề án 896 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời góp phần phát triển Chính phủ điện tử.

Để thực hiện mục tiêu này, đề án đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành thực hiện rà soát, đối chiếu nhằm phát hiện sự trùng lặp trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC với việc sử dụng các thông tin về công dân được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư. Trên cơ sở đó, thực hiện nghiên cứu, cắt giảm các thông tin về công dân trong mẫu đơn, tờ khai và không yêu cầu công dân xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ công dân khi thực hiện TTHC trong điều kiện CSDLQG về dân cư đã có đủ thông tin cần thiết; xây dựng, vận hành CSDLQG về dân cư và cấp số định danh cá nhân...   

Chia sẻ thêm với phóng viên TBTCVN về những kết quả đã thực hiện tại Bộ Tài chính, ông Trần Xuân Long cho biết, Bộ Tài chính đã rà soát 182 TTHC thuộc phạm vi Đề án 896 và trình Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP để đơn giản hóa đối với 91 TTHC, chiếm tỷ lệ 50% tổng số TTHC rà soát. Việc trình Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa 91 TTHC liên quan đến quản lý dân cư đã góp phần đơn giản hóa các TTHC, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân và tổ chức.

Giảm bớt giấy tờ, thủ tục

Về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, ông Trần Xuân Long cho biết, đối với lĩnh vực chứng khoán, thuế và hải quan sẽ có nhiều điểm mới.

Đáng chú ý, trong thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do nhận sáp nhập sẽ bỏ yêu cầu nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên dự kiến hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, cổ đông sáng lập; giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc) và người điều hành quỹ (đối với công dân Việt Nam) quy định tại Điểm đ, g Khoản 1 Điều 78 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 58/2012/NĐ-CP).

Đặc biệt, đối với thủ tục đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán, bỏ yêu cầu nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam) quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 210/2012/TT-BTC.

Thay thế nội dung trường thông tin “số chứng minh nhân dân/hộ chiếu” bằng trường thông tin “số định danh cá nhân” tại Phụ lục số XII của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (đối với công dân Việt Nam).

Bỏ các trường thông tin “ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, nơi ở hiện tại” và thay thế bằng trường thông tin “số định danh cá nhân” tại Phụ lục IV của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (đối với công dân Việt Nam).

Đối với lĩnh vực hải quan, thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan sẽ bỏ yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu quy định tại Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm hải quan (Thông tư 12/2015/TT-BTC).

Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bỏ yêu cầu nộp bản sao chứng minh nhân dân quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC; sửa đổi mẫu đơn số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC theo hướng thông tin công dân gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; mã số định danh cá nhân.

Đối với lĩnh vực thuế, thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế sẽ bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Thông tư 117/2012/TT-BTC).

Hồng Sâm/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank