• English

Tin thị trường

Điều kiện cấp Giấy phép cho tổ chức tài chính vi mô

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

 

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều kiện cấp Giấy phép bao gồm: 1- Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ; 2- Có chủ sở hữu, thành viên sáng lập theo quy định; 3- Có người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; 4- Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật có liên quan; 5- Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 năm đầu hoạt động.

Điều kiện của chủ sở hữu, thành viên sáng lập

Chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải đảm bảo các điều kiện sau: a- Là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có chương trình, dự án tài chính vi mô được chuyển đổi theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ; b- Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn huy động, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn; cam kết hỗ trợ tổ chức tài chính vi mô về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản; c- Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác tại Việt Nam.

Thành viên sáng lập của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đảm bảo các điều kiện sau: a- Có ít nhất một thành viên sáng lập là tổ chức chính trị hoặc tổ chức chính trị - xã hội; b- Có ít nhất một thành viên sáng lập là tổ chức đã hoặc đang trực tiếp tham gia quản lý hoặc điều hành chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động an toàn, bền vững trong ít nhất 03 năm liên tiếp trước thời điểm nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép.

Đồng thời, Thông tư quy định cụ thể điều kiện đối với: c- Thành viên sáng lập là cá nhân; d- Thành viên sáng lập là tổ chức Việt Nam; đ- Thành viên sáng lập là tổ chức nước ngoài.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép đối với trường hợp chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô.

Thời hạn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được ghi trong Giấy phép tối đa không quá 50 năm. Tổ chức tài chính vi mô thực hiện việc thay đổi thời hạn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2018.

Trục Mộng


Đăng ký nhận tin
KienlongBank