• English

Tin thị trường

Điều chỉnh tăng 40-50% mức hỗ trợ cho Chương trình trợ giúp xã hội

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 (Chương trình) dựa theo Quyết định số 565/QĐ-TTg.
  

Chương trình này gồm 4 dự án: Dự án Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế; Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em; Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị buôn bán.

Ngoài nội dung chi và mức chi được kế thừa từ những quy định trong giai đoạn 2011-2015, dự thảo thông tư lần này có điều chỉnh mức chi cho phù hợp với thực tế và bổ sung một số nội dung chi.

Tại một số nội dung chi, Bộ Tài chính đã điều chỉnh mức chi tăng 40-50% theo chỉ số tiêu dùng trong 6 năm (2011-2017). Một số mức chi cũng được sửa đổi để đảm bảo đồng bộ với các thông tư có nội dung chi tương tự.

Theo đó, trong nội dung chi thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn và mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chi hỗ trợ mô hình ngôi nhà tạm lánh; chi hỗ trợ hoạt động cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em; chi thiết lập mạng lưới kết nối, tiếp nhận và xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em thì mức chi lập hồ sơ đối tượng tăng 50% từ 30 nghìn đồng lên 45 nghìn đồng.

Chi hỗ trợ tiền ăn tăng 40% từ 30 nghìn đồng lên 40 nghìn đồng/người/ngày; chi thuê chuyên gia tư vấn tăng từ 70 nghìn đồng/buổi lên 150 nghìn đồng/buổi tư vấn tại các trung tâm, điểm tư vấn; từ 100 nghìn đồng/buổi lên 200 nghìn đồng/buổi tư vấn lưu động.

Bên cạnh đó, mức chi hỗ trợ cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ tư vấn cho đối tượng cũng tăng 50% từ 10 nghìn đồng/người được tư vấn/lần tư vấn lên 15 nghìn đồng/người được tư vấn/lần tư vấn, nhưng tối đa 600 nghìn đồng/cán bộ/tháng; chi mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho trẻ em trong thời gian lưu trú tại cơ sở tăng 40% từ 500 nghìn đồng/đối tượng lên 700 nghìn đồng/đối tượng…

Ngoài ra, mức chi hỗ trợ cơ sở đào tạo xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề công tác xã hội điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BLĐTBXH.

Mức chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết cho Trung tâm công tá́c xã hội trẻ em hoặc hợp phần trẻ em trong Trung tâm Công tác xã hội, Văn phòng Tư vấn bảo vệ trẻ em cấp huyện; hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị cần thiết phục vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới tại Trung tâm công tác xã hội thì vận dụng mức chi quy định tại Thông tư số 181/2011/TT-BTC-BLĐTBXH. 

Tuy nhiên đối với chi hỗ trợ Trung tâm công tác xã hội trẻ em hoặc hợp phần trẻ em trong Trung tâm công tác xã hội, điều chỉnh giảm mức chi từ 1,5 tỷ đồng/Trung tâm xuống 1,3 tỷ đồng/Trung tâm theo đề nghị của Bộ LĐTBXH để phù hợp với ngân sách của hoạt động.

Bùi Tư/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank