• English

Tin Kiên Long

ĐIỀU CHỈNH CHỨC DANH NHÂN SỰ

                Ngày 12/12/2011, Ông Trần Hưng Thịnh- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long ký Quyết định số 2493/QĐ- HĐQT về điều chỉnh chức danh nhân sự.

Theo đó tên gọi các chức danh quản lý Phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Kiên Long được điều chỉnh như sau: Trưởng Phòng giao dịch được điều chỉnh tên gọi chức danh mới Giám đốc Phòng giao dịch, Phó Phòng giao dịch được điều chỉnh tên gọi chức danh mới Phó Giám đốc Phòng giao dịch. Cũng vào ngày 12/12/2011, Ngân hàng TMCP Kiên Long ban hành Quyết định số 2508/QĐ-NHKL về điều chỉnh chức danh Nhân viên kế toán với tên gọi chức danh mới Giao dịch viên.

                Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/01/2012.

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank